SKONP 7

SKONP 7 će se ove godine održati od 08. do 11. novembra 2019. godine na Ohridu (Republika Severna Makedonija).

Tema ovogodišnje konferencije je „Rodna ravnopravnost i jednake mogućnosti“ koja ima za cilj da studentima predstavi koliko je bitno osnaživanje žena i promovisanje rodne ravnopravnosti, i da je od suštinskog značaja za brže postizanje održivog razvoja. Ukidanje svih oblika diskriminacije žena i ne samo da je osnovno ljudsko pravo, nego da ima višestruki efekat na druga područja razvoja.

Svrha ciljeva održivog razvoja je nadogradnja ovih rezultata i svuda ukinuti diskriminaciju žena. U nekim regionima, i dalje postoji velika neravnopravnost u pogledu plaćenog rada, kao i značajne razlike između žena i muškaraca na tržištu rada.

“Rodna ravnopravnost pretpostavlja da jednom društvu, zajednici ili organizaciji postoje jednake mogućnosti za žene, muškarce i osobe drugačijih rodnih identiteta da doprinesu kulturnom, političkom, ekonomskom i socijalnom napretku, kao i da imaju jednake mogućnosti da uživaju sve koristi i dobrobiti od napretka jedne zajednice.”
— prema „ Evropskoj povelji o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou”
Ravnopravnost žena i muškaraca je opšte ljudsko pravo i vrednost koju danas priznaju i uvažavaju sve države u svetu. Učinjen je prvi i najvažniji korak na putu građenja društva u kome će žene i muškarci biti ravnopravni, a pol neće biti povod, razlog ili osnov neravnopravnosti, već samo biološka odlika različitosti ljudskih bića.
Od načela koje su spremni svi da prihvate, do njegove praktične primene u svakodnevnici u kojoj će svaka žena i muškarac biti ravnopravni u pravima je put sa puno prepreka. Ako svako od nas na tom putu napravi samo nekoliko koraka, bićemo bliži ostvarenju prava na ravnopravnost žena i muškaraca kao opšteljudskog prava i univerzalne vrednosti.